Ενημέρωση Βιβλίων Α' - Β' και Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ.

Επιχειρήσεις Ατομικές

Εταιρείες Ο.Ε. - Ε.Ε.

Εταιρείες Ε.Π.Ε 

Εταιρείες Α.Ε.

-Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. 

-Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α 

-Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.

-Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ.

-Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

-Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3

-Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε και Ε.Π.Ε. -(συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης)

-Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε.-Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων.

-Λοιπές Δηλώσεις σχετιζόμενες άμεσα με φορολογία Εισοδήματος.

-Δήλωση Ε.Τ.ΑΚ Νομικών Προσώπων.

-Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών.

-Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων. 

Θεωρήσεις Βιβλίων - Στοιχείων

Ενάρξεις Επιχειρήσεων

-Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων (Α-Β-Γ κατ. )

-Έναρξη Ο.Ε.-Ε.Ε. (Α-Β-Γ κατ.)

-Έναρξη Ε.Π.Ε.

-Έναρξη Α.Ε.  

Ολοκληρωμένο φορολογικό σχεδιασμό

Υποβολή όλων των δηλώσεων μέσω διαδικτύου

Μηχανοργάνωση λογιστηρίων

Μισθοδοσία

Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα